D202: Projectes europeus i les TIC

Mòdul 6: Pensar un projecte col·laboratiu

Índex

Taula de continguts

Objectius

Pràctiques

Si prenem com a referència el document Recomanacions del Parlament i del Consell sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, elaborat per aquests organismes europeus i que trobeu a la guia del curs, els projectes col·laboratius són, sens dubte, una camí adequat per al desenvolupament de les vuit competències clau que aquest interessant document identifica.

En una nova societat del coneixement, les competències clau necessàries per a una societat cohesionada i avançada, difícilment es poden assolir des d’un aula centrada únicament en el professor.

Ara bé, si ha arribat, com sembla, el moment de fer servir les TIC per a la col·laboració i la comunicació entre centres, és necessari que ens tornem a replantejar, com fèiem a la guia del curs, quin paper volem jugar en aquest canvi, aquest cop des del nostre paper d’actors principals i des de l’òptica de per on volem començar a treballar.

Exercicis

  1. Crear una unitat didàctica que desenvolupi tres intel·ligències a la vegada.
  2. Incorporar el treball cooperatiu a la tasca diària.
  3. Plantejar una tasca que impliqui la realització d’un producte TIC, activitats prèvies i posteriors i avaluació.