Seminari de Dinamització de les Tècnologies del Aprenentatge i el Coneixement
Cerdanyola
 

  5a Sessió Curs 2007/2008  
     
 
WINK: Creació de presentacions
 
WINK permet crear tutorials on es pot presentar el funcionament d'un programa, o procediments de treball per a fer diferents accions amb l'ordinador.
 
Els tutorials o presentacions generats pel WINK són arxius FLASH, el que permet la seva distribució per internet i la visualització per part de tots els usuaris.
 
FER UNA PRESENTACIÓ O TUTORIAL AMB WINK
La creació d'una presentació amb WINK comporta 3 etapes en la seva elaboració

Captura de les pantalles

Edició de les captures

Generació de l'arxiu FLASH

 
CAPTURA DE LES PANTALLES
Posteriorment WINK les unirà fent una presentació
1. Es posa es marxa el programa WINK

 

Us proposem a mode de pràctica fer una presentació dels diferents tipus de vista dels arxius que presenta l'explorador del Windows.

 
2. Es crea un nou projecte amb WINK arxiu | nou el que posa en marxa l'assistent per a l'inici de la captura de les pantalles
 
3. A la primera finestra de l'assistent s'han d'indicar un conjunt d'accions:
 
 • Si es vol enregistrar el so.
  • En aquesta pràctica es desactivarà aquesta opció.
 • Es defineix l'àrea que es vol captura: Tota la pantalla, una finestra, un àrea determinada.
  • Per aquesta pràctica seleccionarem l'opció Finestra.
  • S'obra la finestra del navegador del Windows, si encara no es disposa de cap finestra oberta, per tal de donar un efecte més vistós a la nostra presentació ens situarem a una carpeta amb imatges.
  • Es clica en el botó de selecciona per indicar a WINK quina és la finestra sobre la que haurà de fer les captures.
 • Es pot fixar la freqüència de les captures de pantalla
 • El control de la captura per ratolí o teclat
 • Per aquesta pràctica deixarem aquestes opcions tal com indica la imatge anterior
  Cliquem el botó OK per passar al següent pas de la captura.
4. La següent finestra de l'assistent ens permet determinar el tipus de captura que es farà, tot informant-nos de les combinacions de teclat per a cadascuna d'elles.
 
 1. Captura d'una sola pantalla: es prem la tecla pause.
 2. Captura per temps de totes les pantalles, en funció del interval de temps marcat anteriorment. En aquest mode es registren tots els moviments de ratolí i totes les acciones realitzades des de que es prem la combinació de teclat inicial ( shift + pause ) fins que es torna a clicar aquesta combinació de teclat per finalitzar la captura.
 3. Captura de les acciones efectuades. Aquest mode captura una pantalla cada vegada que es clica amb el ratolí o es fa alguna acció amb el teclat. Hi ha determinades combinacions de teclat, configurables, que no provoquen la captura d'una pantalla.
 
 
  • Per aquesta pràctica es seleccionarà l'opció de captura per temps, cal prémer la combinació de teclat Shift + pause.
5. A la finestra de l'explorador del Windows es desplegarà els menú de vistes de la barra d'eines de l'explorador del Windows i es seleccionarà l'opció miniatures i a continuació detalls. Per finalitzar la captura es retorna a la finestra del WINK i es clica el botó finalitzar.
 
 
EDICIÓ DE LES CAPTURES
Es poden suprimir pantalles o afegir-ne, es poden inserir comentaris i altres accions
6. S'obra la finestra principal de WINK, on es trobaran totes les captures realitzades, a continuació es podrà fer l'edició d'aquest material. Eliminar les captures repetides, reordenar les pantalles i inserir diferents elements explicatius i de navegació.
 
7. Cal revisar captures, seleccionant aquelles que formaran part de la presentació.
 
  • A la part inferior es poden veure les diferents captures, seleccionant-les podem veure a l'àrea de treball cadascuna de les captures.
  • Amb la tecla de suprimir es poden eliminar les pantalles repetides. Igualment arrossegant amb el ratolí es podria canviar l'ordre si fos necessari.
 
8. A continuació es poden inserir els comentaris explicatius i altres elements de navegació.
 
  • S'aniran seleccionant les successives captures, inserint els quadres de text necessaris.
 

A la banda dreta de la pantalla de WINK són els controls per inserir diferents objectes a la captura, (nomenades frames en el WINK)
Aquest objectes poden ser:

 
  • sons,
  • imatges,
  • formes predefinides,
  • quadres de text,
  • botons d'avanç i retrocés,
  • enllaç a una URL,
  • enllaços a frames de la presentació.
  Igualment es poden fixar altres característiques de la presentació.
 
9. Seleccioneu les diferents captures ("frames") per inserir comentaris adients. Podeu modificar les propietats dels quadres de text que inseriu.
 
10. Normalment les presentacions avançaran de manera automàtica d'una captura a l'altre, però en algunes ocasions pot interessar que sigui el mateix usuari qui controli el procés. En aquesta pràctica s'inseriran uns botons per controlar aquest procés.
 
  • A la zona de propietats del frame podeu clicar sobre la icona de botó d'avanç o de retrocés. Disposareu d'un botó d'avanç o retrocés, a continuació el podeu situar on vulgueu de la pantalla.
  Si no es vol fer servir botons d'avanç i retrocés es pot fixar un temps per tal de controlar la visualització de la presentació.
11. Repetiu aquest procés d'inserció de comentaris i botons, a les frames que considereu oportunes, fins acabar l'edició de les captures i enllestir la presentació.
12. En aquest procés d'edició es poden inserir diferents tipus d'objectes.
 
  • Podeu experimentar amb les diferents possibilitats del programa, fins enllestir la vostra presentació.
 
GENERACIÓ DE L'ARXIU FLASH
Es produeix un arxiu de tipus FLASH que pot ser distribuït per Internet, també es pot acompanyar d'un arxiu PDF, com a material complementari a la presentació.
13. Només resta generar l'arxiu FLASH amb la presentació.
 
 • Cliqueu el botó generar de la barra d'eines.
  El programa us demanarà el nom de l'arxiu que voleu generar. Aquest procediment generarà diferents arxius: HTM, JS i SWF.
14. Per visualitzar el resultat en el navegador predeterminat caldrà clicar al botó Veure sortida generada
15. Podeu generar arxius de tipus PDF, PostScript o HTML, on es recollirà el contingut de la vostra presentació.
 
  • Desplegueu el menú arxiu podreu trobar les opcions d'exportació a cadascun d'aquests formats.
 
ENLLAÇOS

CÓMO CREAR PRESENTACIONES CON WINK

Descàrrega del programa WINK V2.0 per a Windows